รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท

รายได้รวม
ไตรมาสที่ 2 ปี 2561
653.36 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท

กำไรขั้นต้น
ไตรมาสที่ 2 ปี 2561
347.03 ล้านบาท

กำไรสุทธิ
ไตรมาสที่ 2 ปี 2561
209.54 ล้านบาท